Welcome Guest, Kindly Login | Register

Mehek November 2022 Teasers

By - | Categories: TV Series Tags:

Share this post:

Mehek Series
Mehek Series

Mehek and Shaurya are reborn after their death. 12 years later, their pasts crosses again. Elsewhere, Nora hopes to meet Karan again after all these years. Read Mehek November 2022 Teasers

Mehek November 2022 Teasers

Mehek November 2022 Teasers

Tuesday 1st November 2022

Nandi is hurt and it causes a rift in the family. Mehek is being bullied by the boys in her area, while Shaurya is suffering from being bullied by his father to get into boxing. His passion is cooking.

Wednesday 2nd November 2022

Nandi is hurt and it causes a rift in the family. Mehek cuts her hair in order to enter the boxing competition, but her father has other plans for her. Men have come over to negotiate her dowry.

Thursday 3rd November 2022

12 Years later Nandi is now twenty years old and is testing her mother’s patience. Mehek and her family leave home and run away from her father. Coach finds them a home that feels familiar and they all stay together as a family.

Friday 4th November 2022

Priya and Nandi are at each other’s throats again over Nandi’s attitude. Mehek cannot control her anger, she finds herself in a fight at school with Shaurya and his friends. Kanta is homeless and see’s Mehek in the crowd.

Saturday 5th November 2022

Priya and Dennis’s disagreement on how Nandi should be raised gets in the way of their relationship. Mehek gets a taste of her own medicine when the boys at school lock her in a room all for revenge. While she is in the room, she gets flashbacks of her past life.

Sunday 6th November 2022

Norah is excited to reconnect with Sonal after years of being apart. Shaurya’s family move into their new home, this gives him flashbacks of what seems to be his past life.


Monday 7th November 2022

Priya is worried Nandi is getting out of hand and Dennis is not helping repremanding her. Mehek and Shaurya get to know each other a little better, she finds out that his first love is cooking, and the boxing is to make his dad happy.

Tuesday 8th November 2022

Karan goes all out to try and save Shila’s life. Shaurya is disqualified from boxing and while his dad is angry at him, he feels this is the right time for him to stop pleasing his father.

Wednesday 9th November 2022

Shila learns that Karan has resorted to begging in order to get medicine for her. Shaurya does not make it to his boxing match because of Mehek – she gives him false information about a cooking show in the area. His love for cooking is the reason he decided to go.

Thursday 10th November

Karan’s memory returns with the flashbacks of his life with Norah. While Mehek and Shaurya get closer, Coach hates the idea of Mehek trusting Shaurya.

Friday 11th November 2022

Norah still struggles with losing Karan after all these years. Mehek shatters Coach’s trust by bringing Mehek over to her house. He gives her an ultimatum that gives Mehek a sleepless night.

Saturday 12th November 2022

Karan’s struggles with the return of his lost memory. Mehek is kidnapped and the love of her life rescues her.

Sunday 13th November 2022

Dennis has a heart-to-heart with Nandi regarding her future plans. Shaurya and his dad plan against Mehek, but his dad is hiding his drastic plan to get rid of Mehek permanently.


Monday 14th November 2022

Karan struggles to raise funds for his caregiver’s hospital treatment. Shaurya finds himself sharing a romantic moment with Mehek, but Mehek doesn’t remember the night as she was very intoxicated.

Tuesday 15th November 2022

Eddie comforts Nandi after her confrontation with Priya. Coach wakes up in the hospital and he tells Mehek who ran him over. This infuriates Mehek who confronts the culprit.

More Teasers to be added…


Mehek November 2022 Teasers

By - | Categories: TV-reeks Tags:

[onderskrif id="attachment_655221" align="alignnone" width="1621"]Mehek-reeks Mehek-reeks[/caption] Mehek en Shaurya word wedergebore na hul dood. 12 jaar later kruis hul verlede weer. Elders hoop Nora om Karan ná al die jare weer te ontmoet. Lees Mehek November 2022 Teasers

Mehek November 2022 Teasers

Mehek November 2022 Teasers

Dinsdag 1 November 2022

Nandi het seergekry en dit veroorsaak 'n skeuring in die familie. Mehek word deur die seuns in haar omgewing geboelie, terwyl Shaurya ly omdat hy deur sy pa geboelie word om in boks te kom. Sy passie is kosmaak.

Woensdag 2 November 2022

Nandi het seergekry en dit veroorsaak 'n skeuring in die familie. Mehek sny haar hare om vir die bokskompetisie in te skryf, maar haar pa het ander planne vir haar. Mans het gekom om oor haar bruidskat te onderhandel.

Donderdag 3 November 2022

12 Jaar later is Nandi nou twintig jaar oud en toets sy haar ma se geduld. Mehek en haar gesin verlaat die huis en hardloop weg van haar pa. Coach vind vir hulle 'n huis wat bekend voel en hulle bly almal saam as 'n gesin.

Vrydag 4 November 2022

Priya en Nandi is weer by mekaar se kele oor Nandi se houding. Mehek kan nie haar woede beheer nie, sy bevind haar in 'n geveg op skool met Shaurya en sy vriende. Kanta is haweloos en sien se Mehek in die skare.

Saterdag 5 November 2022

Priya en Dennis se meningsverskil oor hoe Nandi grootgemaak moet word, kom in die pad van hul verhouding. Mehek kry 'n voorsmakie van haar eie medisyne wanneer die seuns by die skool haar in 'n kamer toesluit vir wraak. Terwyl sy in die kamer is, kry sy terugflitse van haar vorige lewe.

Sondag 6 November 2022

Norah is opgewonde om weer kontak te maak met Sonal na jare van uitmekaar wees. Shaurya se gesin trek in hul nuwe huis in, dit gee hom terugflitse van wat blykbaar sy vorige lewe is.


Maandag 7 November 2022

Priya is bekommerd Nandi ruk handuit en Dennis help nie om haar voor te stel nie. Mehek en Shaurya leer mekaar 'n bietjie beter ken, sy kom agter dat sy eerste liefde kook, en die boks is om sy pa gelukkig te maak.

Dinsdag 8 November 2022

Karan gaan alles uit om Shila se lewe te probeer red. Shaurya word gediskwalifiseer van boks en hoewel sy pa kwaad is vir hom, voel hy dit is die regte tyd vir hom om op te hou om sy pa te behaag.

Woensdag 9 November 2022

Shila verneem dat Karan bedel het om medisyne vir haar te kry. Shaurya haal weens Mehek nie sy bokswedstryd nie – sy gee hom vals inligting oor 'n kookprogram in die omgewing. Sy liefde vir kosmaak is die rede waarom hy besluit het om te gaan.

Donderdag 10 November

Karan se geheue keer terug met die terugflitse van sy lewe saam met Norah. Terwyl Mehek en Shaurya nader kom, haat Coach die idee dat Mehek Shaurya vertrou.

Vrydag 11 November 2022

Norah sukkel ná al die jare steeds om Karan te verloor. Mehek verbreek Coach se vertroue deur Mehek na haar huis te bring. Hy gee haar 'n ultimatum wat Mehek 'n slapelose nag gee.

Saterdag 12 November 2022

Karan se stryd met die terugkeer van sy verlore geheue. Mehek word ontvoer en die liefde van haar lewe red haar.

Sondag 13 November 2022

Dennis het 'n hart-tot-hart met Nandi oor haar toekomsplanne. Shaurya en sy pa beplan teen Mehek, maar sy pa steek sy drastiese plan weg om permanent van Mehek ontslae te raak.


Maandag 14 November 2022

Karan sukkel om geld in te samel vir sy versorger se hospitaalbehandeling. Shaurya vind dat hy 'n romantiese oomblik met Mehek deel, maar Mehek onthou nie die aand nie, want sy was baie bedwelmd.

Dinsdag 15 November 2022

Eddie troos Nandi ná haar konfrontasie met Priya. Coach word wakker in die hospitaal en hy vertel vir Mehek wie hom omgery het. Dit maak Mehek woedend wat die skuldige konfronteer.

Meer Teasers moet bygevoeg word …